Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DrženiceHľadať
 
 

Oficiálna stránka obce Drženice

Aktuálne oznamy

Predaj stavebných pozemkov!!!!Vytlačiť
 

Obec Drženice

Vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku Obce Drženice, nehnuteľnosti v katastrálnom území Drženice, zapísané na LV č.1, vedeného Okresným úradom Levice, Katastrálnym odborom

parc. č. 642/53 ostatné plochy o výmere 1077 m2 

parc. č. 642/54 ostatné plochy o výmere 1045 m2 

parc. č. 642/55 ostatné plochy o výmere 992 m2 

 

Jeden záujemca môže podať jednu ponuku na jednu parcelu, alebo viac ponúk, pričom každá musí byť na inú parcelu a určí pritom v sprievodnom liste priority záujmu o parcely.

 

Identifikačné údaje vyhlasovateľa / predávajúceho
Názov : Obec Drženice
Zastúpená : Ing. Slavomír Baláž, starosta obce
Sídlo : Drženice č. 83, 935 03 Drženice
IČO : 00 306 932
DIČ : 20 21 02 28 94
Bankové spojenie :VUB banka a.s. Levice
Číslo účtu : SK71 0200 0000 0000 2532 9152
(ďalej len vyhlasovateľ)

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 

1. Súťaž sa začína dňom 14.03.2018 t.j. dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Drženice, na internetovej stránke obce Drženice www.drzenice.sk a v regionálnej tlači.

 

2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu účastníka, meno, adresu vyhlasovateľa a označenie Obchodná verejná súťaž-NEOTVÁRAŤ v termíne do 30.04.2018 do 12:00hod.
 

3. Ponuku je možné podať na jednu parcelu alebo na viac parciel spoločne v rámci jednej ponuky.

V obálke účastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ – predložia kópiu občianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace
b) písomný súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov pre účely obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( je k dispozícii na www.drzenice.sk alebo na Obecnom úrade Drženice a predkladá ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ).
c) písomný súhlas záujemcu s podmienkami tejto súťaže (je k dispozícii na www.drzenice.sk alebo na Obecnom úrade Drženice)

d) návrh kúpnej zmluvy v piatich vyhotoveniach podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka s nasledovnými podmienkami:
- záväzok kupujúceho, že kúpnu cenu za prevádzanú nehnuteľnosť zaplatí pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia o vyhodnotení Obchodnej verejnej súťaže
- záväzok kupujúceho, že zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

- určenie pozemku len na individuálnu stavbu rodinného domu pre fyzickú osobu.

- záväzok, že v prípade prevodu tohto pozemku tretej osobe po dobu 5 rokov od zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, je tento prevod podmienený súhlasným stanoviskom Obce Drženice a v prípade vyššej ceny ďalšieho prevodu bude rozdiel medzi cenou ďalšieho prevodu a cenou podľa tejto obchodnej verejnej súťaže uhradený na účet obce Drženice.
- návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou osobou.
( návrh zmluvy je k dispozícii na www.drzenice.sk alebo na Obecnom úrade Drženice)

 

4. Minimálna kúpna cena za 1 m² pozemku je 7,- Eur.
 

5. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné .
 

6. Obálka musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu: Obec Drženice, Drženice č. 83, 935 03 Drženice, cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr v posledný deň určený na predkladanie súťažných ponúk t.j. 24.11.2017 do 12:00 hod.
 

7. Do súťaže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespĺňa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej súťaže, alebo bol predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže
 

8. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční na najbližšom Obecnom zastupiteľstve Obce Drženice po termíne predkladania súťažných návrhov.
 

9. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, zrušiť celú verejnú obchodnú súťaž, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže a to na každú parcelu samostatne.
Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh zmluvy, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
 

11. Za úspešného uchádzača bude vyhlásený ten, kto splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za 1 m2 pozemku. V prípade záujmu jedného záujemcu o viac parciel budú zohľadnené priority záujemcu. V prípade možnosti predávajúci zohľadní pri výbere pravidlo: jeden záujemca – jedna parcela.
 

12. Obhliadka parciel na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore č.t. 036/6349121 u pána Ing. Baláža.
 

13. Účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži.
 

14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej 1 súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej súťaže.
 

15. Obec Drženice nie je platcom DPH.

Spôsob prevodu a podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods. 2 písm. a, b Zákona č.138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Drženiciach uzneseniami č. 150/2017, č. 154/2017 a č. 194/2017.

                                                                                       

 Ing.Slavomír Baláž
 starosta obce

Súbor na stiahnutie VOS pozemky4.pdf VOS pozemky4.pdf (202 kB)
Súbor na stiahnutie GPS4.docx GPS4.docx (14.1 kB)

 
 

Zvozový kalendárVytlačiť
 

V prílohe sa nachádza zvozový kalendár na 1. štvrťok 2018.

Nachádza sa v ňom zmena: Zber železných kovov sa plánovaný na 12.3.2018 sa neuskutoční.

Kovové obaly, plechovky a alobal sa zbierajú spolu s plastami t.j. 5.3.2018, v oddelených vreciach.


 
 

Obec Drženice

Drženice č. 83

935 03 Drženice

IČO: 00306932

DIČ: 2021022894

tel., fax : 036/6349121

mail: info@drzenice.sk


 
PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.voľný deňvoľný deň
13,00 - 15,00 hod.13,00 - 15,00 hod.13,00 - 17,00 hod.13,00 - 15,00 hod.13,00 - 15,00 hod.  
temp-image
Zoznam objektov na mape
TypNázovTextObrázok
ÚradObecný úradObecný úrad
temp-image
Zoznam objektov na mape
TypNázovTextObrázok
OstatnéKmeťovce

dnes je: 20.3.2018

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

webygroup
ÚvodÚvodná stránka