Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DrženiceHľadať
 
 

Oficiálna stránka obce Drženice

Aktuálne oznamy

Predaj stavebných pozemkov!!!!Vytlačiť
 

Obec Drženice

Vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku Obce Drženice, nehnuteľnosti v katastrálnom území Drženice, zapísané na LV č.1, vedeného Okresným úradom Levice, Katastrálnym odborom

parc. č. 642/54 ostatné plochy o výmere 1045 m2 

parc. č. 642/55 ostatné plochy o výmere 992 m2 

Jeden záujemca môže podať jednu ponuku na každú parcelu, alebo viac ponúk, pričom každá musí byť na inú parcelu a určí pritom v sprievodnom liste priority záujmu o parcely.

Identifikačné údaje vyhlasovateľa / predávajúceho
Názov : Obec Drženice
Zastúpená : Ing. Slavomír Baláž, starosta obce
Sídlo : Drženice č. 83, 935 03 Drženice
IČO : 00 306 932
DIČ : 20 21 02 28 94
Bankové spojenie :VUB banka a.s. Levice
Číslo účtu : SK71 0200 0000 0000 2532 9152
(ďalej len vyhlasovateľ)

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 

1. Súťaž sa začína dňom 22.06.2018 t.j. dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Drženice, na internetovej stránke obce Drženice www.drzenice.sk a v regionálnej tlači.

 

2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu účastníka, meno, adresu vyhlasovateľa a označenie Obchodná verejná súťaž-NEOTVÁRAŤ v termíne do 13.07.2018 do 12:00hod.

3. Ponuku je možné podať na jednu parcelu alebo na viac parciel spoločne v rámci jednej ponuky.

V obálke účastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ – predložia kópiu občianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace
b) písomný súhlas záujemcu s podmienkami tejto súťaže (je k dispozícii na www.drzenice.sk alebo na Obecnom úrade Drženice)

c) návrh kúpnej zmluvy v piatich vyhotoveniach podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka s nasledovnými podmienkami:
- záväzok kupujúceho, že kúpnu cenu za prevádzanú nehnuteľnosť zaplatí pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia o vyhodnotení Obchodnej verejnej súťaže
- záväzok kupujúceho, že zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

- určenie pozemku len na individuálnu stavbu rodinného domu pre fyzickú osobu.

- záväzok, že v prípade prevodu tohto pozemku tretej osobe po dobu 5 rokov od zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, je tento prevod podmienený súhlasným stanoviskom Obce Drženice a v prípade vyššej ceny ďalšieho prevodu bude rozdiel medzi cenou ďalšieho prevodu a cenou podľa tejto obchodnej verejnej súťaže uhradený na účet obce Drženice.
- návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou osobou.
( návrh zmluvy je k dispozícii na www.drzenice.sk alebo na Obecnom úrade Drženice)

 

4. Minimálna kúpna cena za 1 m² pozemku je 7,- Eur.

5. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné .

6. Obálka musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu: Obec Drženice, Drženice č. 83, 935 03 Drženice, cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr v posledný deň určený na predkladanie súťažných ponúk t.j. 13.07.2018 do 12:00 hod.

7. Do súťaže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespĺňa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej súťaže, alebo bol predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže

8. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční na najbližšom Obecnom zastupiteľstve Obce Drženice, ktoré sa uskutoční po uzávierke súťaže.

9. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, zrušiť celú verejnú obchodnú súťaž, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže a to na každú parcelu samostatne.
Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh zmluvy, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

11. Za úspešného uchádzača bude vyhlásený ten, kto splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za 1 m2 pozemku. V prípade záujmu jedného záujemcu o viac parciel budú zohľadnené priority záujemcu. V prípade možnosti predávajúci zohľadní pri výbere pravidlo: jeden záujemca – jedna parcela.

12. Obhliadka parciel na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore č.t. 036/6349121 u pána Ing. Baláža.

13. Účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži.

14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej 1 súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej súťaže.

15. Obec Drženice nie je platcom DPH.

Spôsob prevodu a podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods. 2 písm. a, b Zákona č.138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Drženiciach uzneseniami č. 150/2017 a č. 221/2018

                                                                                       

 Ing.Slavomír Baláž
                                                                                                starosta obce


 

Súbor na stiahnutie VOS pozemky5.docx VOS pozemky5.docx (17.3 kB)
Súbor na stiahnutie GPS5.docx GPS5.docx (14 kB)

 
 

Zájazd do ŠtúrovaVytlačiť
 

V prílohe nájdete pozvánku na zájazd do Štúrova


 
 

DETSKÝ LETNÝ TÁBORVytlačiť
 

V prílohe nájdete informácie a prihlášku na Detský letný tábor "Susedia", ktorý sa bude konať v termíne 30.7. až 3.8.


 
 

AMO - Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakovVytlačiť
 

V rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných žiadame chovateľov ošípaných v obci, aby nahlásili počty kusov do 1.6.2018 do 12,00 hod. na Obecný úrad osobne, mailom alebo telefonicky (t.č. 6349121).

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných aj neregistrovaných v prípade úhynu domácej ošípanej je povinný majiteľ zvieraťa tento úhyn nahlásiť RVPS Levice na tel. č.036/6312 052, alebo mobilné číslo: 0908 714 675 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Chovateľ je okrem toho povinný oznámiť na horeuvedené číslo aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred!!!


 
 

Zodpovedná osoba od 25.5.2018Vytlačiť
 


 
 

Dobruo jedlo z Tekova a Hontu - III. ročník Dátum konania 18. 8. 2018 v BrhlovciachVytlačiť
 


 
 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom katastr. území okr. Levice od 24. 5. 2018 od 8.00 hod do odvolaniaVytlačiť
 


 
 

Ludanský gazdovský trh 17.6 2018 15.7 2018 18.8.2018 16.9.2018Vytlačiť
 


 
 

Predaj čerstvého mäsa a mäsových výrobkov v obci Drženice Vytlačiť
 

Pojazdná predajňa spoločnosti Mäso Melek, predáva v obci pravidelne každý piatok v tradičnom čase od 9.00 - 9.30 hod. pred KD v Drženiciach


 
 

Hlavné zásady protipožiarnej bezpečnosti v blízkosti lesov a lesných porastovVytlačiť
 


 
 

Zvozový kalendárVytlačiť
 

V prílohe sa nachádza zvozový kalendár na 2. štvrťok 2018.

POZOR!!!

Kovové obaly, plechovky a alobal sa zbierajú spolu s plastami v oddelených vreciach.


 
 

Obec Drženice

Drženice č. 83

935 03 Drženice

IČO: 00306932

DIČ: 2021022894

tel., fax : 036/6349121

mail: info@drzenice.sk


 
PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.voľný deňvoľný deň
13,00 - 15,00 hod.13,00 - 15,00 hod.13,00 - 17,00 hod.13,00 - 15,00 hod.13,00 - 15,00 hod.  
temp-image
Zoznam objektov na mape
TypNázovTextObrázok
ÚradObecný úradObecný úrad
temp-image
Zoznam objektov na mape
TypNázovTextObrázok
OstatnéKmeťovce

dnes je: 24.6.2018

meniny má: Ján

AMO - Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov

V rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných žiadame chovateľov ošípaných v obci, aby nahlásili počty kusov do 1.6.2018 do 12,00 hod. na Obecný úrad osobne, mailom alebo telefonicky (t.č. 6349121). Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných aj neregistrovaných v pr

Zodpovedná osoba od 25.5.2018

Dobruo jedlo z Tekova a Hontu - III. ročník Dátum konania 18. 8. 2018 v Brhlovciach

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom katastr. území okr. Levice od 24. 5. 2018 od 8.00 hod do odvolania

Hlavné zásady protipožiarnej bezpečnosti v blízkosti lesov a lesných porastov

  • Nedeľa1910graphic-icon
  • Pondelok2110graphic-icon
  • Utorok2211graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka