Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Drženice

Obec Drženice

Drženice č. 83

935 03 Drženice

IČO: 00306932

DIČ: 2021022894

tel., fax : 036/6349121

mail: info@drzenice.sk


 
PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.8,00 - 12,00 hod.voľný deňvoľný deň
13,00 - 15,00 hod.13,00 - 15,00 hod.13,00 - 17,00 hod.13,00 - 15,00 hod.13,00 - 15,00 hod.  
temp-image
Zoznam objektov na mape
TypNázovTextObrázok
ÚradObecný úradObecný úrad
temp-image
Zoznam objektov na mape
TypNázovTextObrázok
OstatnéKmeťovce

Aktuálne oznamy

Predaj stavebných pozemkov!!!!Vytlačiť
 

Obec Drženice

Vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku Obce Drženice, nehnuteľnosti v katastrálnom území Drženice, zapísané na LV č.1, vedeného Okresným úradom Levice, Katastrálnym odborom

parc. č. 164/4 ostatné plochy o výmere 1000 m2 

parc. č. 164/5 ostatné plochy o výmere 1000 m2 

parc. č. 642/53 ostatné plochy o výmere 1077 m2 

parc. č. 642/54 ostatné plochy o výmere 1045 m2 

parc. č. 642/55 ostatné plochy o výmere 992 m2 

 

Jeden záujemca môže podať jednu ponuku na jednu parcelu, alebo viac ponúk, pričom každá musí byť na inú parcelu a určí pritom v sprievodnom liste priority záujmu o parcely.

 

Identifikačné údaje vyhlasovateľa / predávajúceho
Názov : Obec Drženice
Zastúpená : Ing. Slavomír Baláž, starosta obce
Sídlo : Drženice č. 83, 935 03 Drženice
IČO : 00 306 932
DIČ : 20 21 02 28 94
Bankové spojenie :VUB banka a.s. Levice
Číslo účtu : SK71 0200 0000 0000 2532 9152
(ďalej len vyhlasovateľ)

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 

1. Súťaž sa začína dňom 14.06.2017 t.j. dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Drženice, na internetovej stránke obce Drženice www.drzenice.sk a v regionálnej tlači – v týždenníku My Týždeň na pohroní.

 

2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu účastníka, meno, adresu vyhlasovateľa a označenie Obchodná verejná súťaž-NEOTVÁRAŤ v termíne do 21.04.2017 do 12:00hod.
 

3. Ponuku je možné podať na jednu parcelu alebo na viac parciel spoločne v rámci jednej ponuky.

V obálke účastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ – predložia kópiu občianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace
b) písomný súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov pre účely obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( je k dispozícii na www.drzenice.sk alebo na Obecnom úrade Drženice a predkladá ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ).
c) písomný súhlas záujemcu s podmienkami tejto súťaže (je k dispozícii na www.drzenice.sk alebo na Obecnom úrade Drženice)

d) návrh kúpnej zmluvy v piatich vyhotoveniach podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka s nasledovnými podmienkami:
- záväzok kupujúceho, že kúpnu cenu za prevádzanú nehnuteľnosť zaplatí pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia o vyhodnotení Obchodnej verejnej súťaže
- záväzok kupujúceho, že zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

- určenie pozemku len na individuálnu stavbu rodinného domu pre fyzickú osobu.

- záväzok, že v prípade prevodu tohto pozemku tretej osobe po dobu 5 rokov od zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, je tento prevod podmienený súhlasným stanoviskom Obce Drženice a v prípade vyššej ceny ďalšieho prevodu bude rozdiel medzi cenou ďalšieho prevodu a cenou podľa tejto obchodnej verejnej súťaže uhradený na účet obce Drženice.
- návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou osobou.
( návrh zmluvy je k dispozícii na www.drzenice.sk alebo na Obecnom úrade Drženice)

 

4. Minimálna kúpna cena za 1 m² pozemku je 7,- Eur.
 

5. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné .
 

6. Obálka musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu: Obec Drženice, Drženice č. 83, 935 03 Drženice, cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr v posledný deň určený na predkladanie súťažných ponúk t.j. 8.09.2017 do 12:00 hod.
 

7. Do súťaže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespĺňa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej súťaže, alebo bol predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže
 

8. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 8.09.2017.
 

9. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, zrušiť celú verejnú obchodnú súťaž, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže a to na každú parcelu samostatne.
Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh zmluvy, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
 

11. Za úspešného uchádzača bude vyhlásený ten, kto splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za 1 m2 pozemku. V prípade záujmu jedného záujemcu o viac parciel budú zohľadnené priority záujemcu. V prípade možnosti predávajúci zohľadní pri výbere pravidlo: jeden záujemca – jedna parcela.
 

12. Obhliadka parciel na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore č.t. 036/6349121 u pána Ing. Baláža.
 

13. Účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži.
 

14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej 1 súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej súťaže.
 

15. Obec Drženice nie je platcom DPH.

Spôsob prevodu a podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods. 2 písm. a, b Zákona č.138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Drženiciach dňa 17.03.2017 uznesením č. 151/2017 a 152/2017.

                                                                                       

 Ing.Slavomír Baláž
                                                                                                starosta obce

Súbor na stiahnutie VOS pozemky2.docx VOS pozemky2.docx (17.2 kB)
GPS súradnice pozemkov GPS.docx GPS.docx (14.3 kB)

 
 

Voľby do NSKVytlačiť
 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


 
 

Zmeny cestovných poriadkov autobusov Vytlačiť
 

ARRIVA  Nové Zámky, akciová spoločnosť

 

Súpis zmien

v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť

s platnosťou od  1. júl 2017

 

 

OJ Levice:

402403 Levice – Nová Dedina - Pukanec - Uhliská

sp. č. 29 – úprava odchodu na 18:55 hod. (pravidelné meškanie rychlika z Bratislavy)

402404 Levice – Žemberovce - Pukanec

sp. č. 15 -       úprava odchodu na 16:00 hod. (pravidelné meškanie rychlika z Bratislavy)

      24 -    úprava medzičasov od TČ 21-2 

402407 Levice – Žemberovce - Dudince

sp. č. 05 -       úprava odchodu na 16:29 hod. (posun spoj č.15/402404)

 

 

 

 

Spracovali: Selecký J. 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 15.6.2017 od 14.00 hod do odvolaniaVytlačiť
 


 
 

Letný tábor SUSEDIA 31.7.-4.8.2017Vytlačiť
 

Pozvánka na Letný tábor "SUSEDIA"


 
 

Leták k separovaniu odpaduVytlačiť
 

V prílohe tohto oznamu nájdete leták k separovaniu odpadov.


 
 

webygroup

dnes je: 25.7.2017

meniny má: Jakub


1455514

Úvodná stránka